Algemene verkoopsvoorwaarden

Waarschuwing

De toegang tot en het gebruik van de website cedrebeaune.com zijn onderworpen aan de huidige voorwaarden voor toegang en gebruik, die bindend voor u zijn en die u verplicht bent te respecteren.
Daarom raden wij u aan het volgende zorgvuldig te lezen. LION D'OR beweert een verantwoordelijk bedrijf te zijn.
Wij herinneren u er in dit verband aan dat alcoholmisbruik gevaarlijk is voor uw gezondheid. Alcohol moet met mate worden geconsumeerd.
De toegang tot en het gebruik van de website cedrebeaune.com door personen die zich in Frankrijk bevinden, zijn strikt voorbehouden aan volwassenen.
Elke inbreuk op het voorgaande, en in het bijzonder, elke verkeerde of vervalste indicatie met betrekking tot de leeftijd van de gebruiker van de cedrebeaune.com site zal niet de aansprakelijkheid van het bedrijf LION D'OR inroepen.
De toegang tot en het gebruik van de website cedrebeaune.com in andere landen en gebieden waar alcoholgebruik is toegestaan, is strikt voorbehouden aan personen die wettelijk bevoegd zijn om alcoholische dranken te gebruiken.
Bijgevolg worden personen die zich in een land of gebied bevinden waar het gebruik van de site cedrebeaune.com niet is toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, of personen die jonger zijn dan de leeftijd die nodig is om toegang te krijgen tot deze site, verzocht om de site cedrebeaune.com onmiddellijk te verlaten.

Auteursrecht - Auteursrecht

Deze hele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.
De foto's, teksten, slogans, tekeningen, tekeningen, afbeeldingen, geanimeerde sequenties met of zonder geluid en alle werken die in de site zijn geïntegreerd, zijn eigendom van de firma LION D'OR of van derden die LION D'OR toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.
De logo's, pictogrammen en grafische chips op de site zijn beschermd door het auteursrecht en de artikelen L.511.1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de bescherming van geregistreerde modellen.
Alle reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische afbeeldingen.
De op deze site genoemde merken zijn geregistreerd door de bedrijven die ze bezitten.
Elk ongeoorloofd gebruik van het geheel of een deel van deze rechten door derden kan leiden tot juridische stappen.

Inhoud van de site

LION D'OR wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van vertraging bij het updaten, alsmede in geval van onderbreking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de dienst. LION D'OR behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Reproducties, op papier of elektronische media, van deze site en de werken die op deze site worden gereproduceerd, zijn toegestaan op voorwaarde dat ze strikt voorbehouden zijn voor persoonlijk en privégebruik. Dit sluit elk gebruik voor reclame- en/of commerciële doeleinden en/of informatie uit en/of dat deze in overeenstemming is met de bepalingen van artikel L. 122-5 van de wet op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, weergave, gebruik of wijziging, op welke wijze en op welke drager dan ook, van het geheel of een deel van de site of van de verschillende werken waaruit de site bestaat, zonder de voorafgaande toestemming van de directeur van publicatie, is strikt verboden en kan leiden tot een inbreuk op het auteursrecht en kan aanleiding geven tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging, alsook tot betaling van een schadevergoeding.

 

Toegang tot de site

De gebruiker van de website cedrebeaune.com erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze website.

LION D'OR kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elementen en gebeurtenissen die buiten haar macht liggen met betrekking tot het gebruik van de site en de effecten daarvan of voor enige hardware- en/of software-incompatibiliteit en eventuele schade die daaruit kan voortvloeien voor de technische omgeving van de gebruiker, in het bijzonder voor haar computers, software, netwerkapparatuur en andere apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of informatie.

Er zij aan herinnerd dat de frauduleuze toegang tot of het achterblijven in een computersysteem, het belemmeren of verstoren van de werking, het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens uit een dergelijk systeem een strafbaar feit is.

Hypertekst links

De website cedrebeaune.com geeft toestemming voor het opzetten van een hypertekstlink naar de inhoud ervan, onder de volgende voorwaarden:

- toestemming van de directeur van de site;

- de dieplinktechniek niet te gebruiken, d.w.z. dat de pagina's van de cedrebeaune.com-site niet ingebed mogen zijn in de pagina's van een andere site, maar toegankelijk moeten zijn door een speciaal venster te openen;

- om de bron te vermelden die via een hypertekstlink rechtstreeks naar de beoogde inhoud zal wijzen.

Elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten, behalve zoals voorzien. Deze machtiging is niet van toepassing op websites die informatie van controversiële, pornografische of xenofobe aard verspreiden of die de gevoeligheid van een zo groot mogelijk aantal mensen in hoge mate kunnen schaden. LION D'OR wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites die als links worden aangeboden, ongeacht het type link dat van of naar cedrebeaune.com wordt gelegd. LION D'OR behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen de oprichting ervan.

Bescherming van persoonsgegevens

Alle gegevens die op deze site worden verzameld, op welke wijze dan ook, zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik van het bedrijf LION D'OR.

In overeenstemming met artikel 34 van de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) of "RGPD", hebt u recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van uw gegevens.

Om dit recht uit te oefenen, neem dan contact met ons op via e-mail op: gm@cedrebeaune.com 

Te gebruiken formulier

De informatie die via de formulieren op deze site wordt verzameld, wordt elektronisch verwerkt om een commercieel voorstel op te stellen.
De ontvanger van de gegevens is: LION D'OR
In overeenstemming met de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over het recht op toegang tot en correctie van uw gegevens.
Indien u van dit recht gebruik wenst te maken en informatie over uzelf wenst te verkrijgen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Veilige betaling

Voor uw financiële transacties maakt cedrebeaune.com gebruik van een externe betaaloplossing.
Met dit systeem wordt uw creditcardbetaling rechtstreeks op de beveiligde server van de online bank uitgevoerd.
Op geen enkel moment wordt uw creditcardnummer aan LION D'OR doorgegeven.

Online boeken

De algemene verkoop- en annuleringsvoorwaarden met betrekking tot de online boeking of boekingsaanvraag zijn nauwkeurig aangegeven in de desbetreffende formulieren.
Een exemplaar van de algemene verkoopsvoorwaarden kunt u aanvragen op bovenstaand adres.
Online boekingsoplossingen vereisen dat u het vakje "aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden" aanvinkt voor elke aankoop.
De eventuele toeristenbelasting wordt vermeld op de factuur van het bedrijf.
Ze zijn niet inbegrepen in de aangegeven bedragen op het moment van de boeking.
De vaststelling van deze belastingen valt buiten de controle van de LION D'OR.

Privacybeleid

Inleiding

In het kader van het gebruik van haar diensten en in het bijzonder van de diensten die toegankelijk zijn via haar website, mobiele site, online shop en mobiele toepassingen, kan LION D'OR, als verantwoordelijke, persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken.

Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van prospects en bezoekers van onze sites: website, mobiele site, online winkel en mobiele applicaties. Elke verwerking van persoonsgegevens in het kader van de toegankelijke diensten is in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder met de bepalingen van de "Data Protection Act" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de algemene voorschriften voor gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) of "RGPD".

1 - Wat zijn onze verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?

LION D'OR zet zich in voor een hoog niveau van bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten, prospects, gebruikers van de site: website, mobiele site, online winkel en mobiele applicaties en elke andere persoon wiens persoonlijke gegevens het verwerkt.

LION D'OR verbindt zich ertoe de regels na te leven die van toepassing zijn op de verwerking van alle persoonsgegevens door LION D'OR:

- Uw persoonlijke gegevens worden op een legale, eerlijke en transparante manier verwerkt;

- Uw persoonlijke gegevens worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden;

- Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een geschikte, relevante en beperkte ruimte, die beperkt is tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Uw persoonsgegevens zijn nauwkeurig, worden bijgewerkt en alle redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat onjuiste gegevens, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd.

LION D'OR neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met de risico's die inherent zijn aan haar verwerkingsactiviteiten, om te voldoen aan de wettelijke voorschriften en om de rechten en gegevens van de betrokkenen te beschermen tegen het ontwerp van de verwerkingsactiviteiten.

Bovendien legt LION D'OR haar onderaannemers (dienstverleners, leveranciers, enz.) contractueel hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens op.

2 - Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

A - Afhankelijk van het doel van de collectie

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, variëren afhankelijk van het doel van het verzamelen en de service die wij u bieden.

In het algemeen kunnen wij de volgende categorieën van persoonlijke gegevens rechtstreeks verzamelen:

a) persoonlijke contactgegevens, zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer(s);

(b) de gebruikersnaam en het wachtwoord die worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw online account. Dit is voor ons noodzakelijk om een persoonlijke gebruikersaccount aan te maken;

c) uitwisselingen met ons, die details van gesprekken via chat en klantenservice kunnen omvatten;

(d) demografische informatie, zoals uw leeftijd, geslacht en levensstijl (inclusief uw favoriete producten en uw interesse daarin);

(e) de browsergeschiedenis, zoals de bezochte pagina's, de datum van het bezoek, de locatie tijdens het bezoek of het IP-adres;

(f) betalingsinformatie bij een aankoop of reservering op een van onze sites, online shops of toepassingen. Meestal wordt de factuur opgemaakt op uw naam, factuuradres en betaalgegevens zoals uw creditcard- of bankrekening;

We kunnen ook indirect persoonlijke gegevens over u verzamelen wanneer u inhoud deelt op sociale netwerken, websites, winkels of toepassingen die verband houden met onze producten en diensten, of als reactie op onze post en promotionele advertenties op sociale netwerken.

B - Persoonlijke gegevens over minderjarigen

LION D'OR verzamelt of verwerkt geen persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar zonder voorafgaande toestemming van de ouders of personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind dragen.

Indien via onze websites: website, mobiele site, online shop en mobiele applicaties persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld, kunnen ouders of personen die het ouderlijk gezag hebben, daartegen bezwaar aantekenen door contact met ons op te nemen op het adres dat onderaan deze pagina staat vermeld.

3 - Hoe worden persoonlijke gegevens verzameld?

A - Middelen voor het verzamelen van uw gegevens

In het kader van onze relaties kunt u ons op verschillende manieren uw persoonlijke gegevens verstrekken, onder meer op onze sites: website, mobiele site, online shop en mobiele applicaties wanneer u op het internet surft, aankopen doet, reserveringen maakt, de verschillende formulieren voor het verzamelen van gegevens invult, zich abonneert op de e-nieuwsbrief, een account aanmaakt, een aanvraag indient, opmerkingen plaatst op onze sociale netwerkpagina's, contact opneemt met onze instelling of op een andere manier uw persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft.

B - IP-adres

Het IP-adres is een reeks nummers die automatisch aan uw computer wordt toegewezen door uw internetprovider telkens wanneer u verbinding maakt. Bij elk van uw aanvragen op de site registreren onze servers de sporen van uw bezoek. Wij verzamelen IP-adressen om trends op de site te analyseren. Wij geven geen informatie door die u identificeert, wat betekent dat uw sessie wordt geregistreerd, maar blijft anoniem voor ons. Wij kunnen uw IP-adres in samenwerking met uw internetprovider gebruiken om u te identificeren in het geval dat wij de gebruiksvoorwaarden moeten toepassen om onze diensten, klanten of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te beschermen.

C - Koekjes

Om de kwaliteit van de diensten die op onze sites worden aangeboden voortdurend te verbeteren: website, mobiele site, online winkel en mobiele applicatie en hun geschiktheid voor uw verwachtingen, kan LION D'OR gebruik maken van "cookies", tekstbestanden die worden gebruikt om uw apparaat te identificeren wanneer u verbinding maakt met een van onze diensten. Het plaatsen van een cookie of tracker in uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) stelt LION D'OR in staat om persoonlijke informatie en gegevens te verzamelen, afhankelijk van de door u gekozen apparaatinstellingen.

Soorten gebruikte cookies:

a) Cookies die nodig zijn voor het gebruik van de site. Ze stellen u in staat om de belangrijkste functies van de site te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het kopen of boeken van diensten. Door het uitschakelen van het gebruik van cookies kunt u deze functies niet langer gebruiken. De opgeslagen informatie mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

b) Site prestatiecookies. Prestatiecookies stellen ons in staat om onze website te optimaliseren en eventuele technische problemen die u tegenkomt op te sporen. Ze stellen ons in staat om informatie te verzamelen over hoe u de site gebruikt, inclusief het aantal bezoeken per pagina, het aantal weergegeven foutmeldingen, de tijd die u op een pagina doorbrengt of het aantal klikken op een deel van de site. De opgeslagen informatie mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

c) Eigenschapskoekjes. Deze cookies zorgen ervoor dat de site de keuzes die u hebt gemaakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of regio) kan onthouden en dat er nauwkeurigere en persoonlijke informatie wordt verstrekt. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om door de gebruiker aangebrachte wijzigingen op te slaan, zoals tekstgrootte of lettergrootte. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te verlenen die u hebt aangevraagd, zoals het bekijken van een video of het achterlaten van een commentaar op een blog. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan anoniem worden gemaakt en kan uw browsingactiviteiten op andere sites niet volgen. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het ontvangen van dit type cookie op uw apparaat.

d) Cookies voor reclamemarketing. Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag op het internet om u advertenties te kunnen aanbieden die op uw interesses zijn afgestemd. Ze helpen ons ook om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en helpen ons de effectiviteit van onze reclamecampagnes te evalueren. Ze worden over het algemeen geïnstalleerd door reclamenetwerken met toestemming van de beheerder van de website. Zij onthouden bezoeken aan een site en delen deze informatie met andere bedrijven (bijv. adverteerders). Gerichte of reclamecookies zijn vaak gekoppeld aan de functionaliteiten van de site die door het partnerbedrijf worden aangeboden. Informatie wordt verzameld en gedeeld met derden om doelgroepgerichte en -optimalisatieoplossingen voor adverteerders en uitgevers te bieden. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en een persoon kan niet worden geïdentificeerd aan de hand van de verzamelde gegevens.

e) Cookies van websites van derden en sociale netwerken Onze website bevat links en/of inhoud naar andere websites en sociale netwerken, en we weten niet welke cookies door hen worden gebruikt. Voor meer informatie kunt u de informatie van deze sites van derden en sociale netwerken raadplegen op hun eigen cookies.

D - Respect voor uw privacy

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en respecteren de volgende 2 principes.

- Wij koppelen geen persoonlijk identificeerbare informatie aan uw cookies. Cookies stellen ons niet in staat om uw adres, geboortedatum, telefoonnummer of andere informatie te kennen die u kan identificeren.

- Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan adverteerders of sites van derden die onze advertenties weergeven op basis van uw interesses.

Als uw computer of mobiele telefoon door meerdere personen wordt gebruikt, of als uw computer of mobiele telefoon meerdere browsers heeft, is het mogelijk dat de inhoud die aan andere gebruikers wordt getoond overeenkomt met uw voorkeuren. Indien u dat wenst, kunt u uw browserinstellingen wijzigen.

Voor meer informatie over hoe cookies en gerichte reclame werken, kunt u terecht op de CNIL-website: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

E - Links naar sites van derden

Onze sites: website, mobiele site, online winkel en mobiele applicaties kunnen links bevatten naar websites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, beheren, delen of openbaar maken van gegevens en informatie door deze derden.

De communicatie van informatie op sites van derden wordt beheerst door het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van deze sites. Wij raden u aan het privacybeleid van deze websites te lezen voordat u persoonlijke informatie verstrekt.

4 - Wat is het doel van de gegevens die kunnen worden verzameld?

Uw gegevens worden voornamelijk gebruikt voor boekings- en aankoopdoeleinden (dienstverlening, specifieke diensten en producten), prospectie, loyaliteit, animatie, commerciële informatie, tevredenheidsenquêtes, organisatie van wedstrijden, nieuwe diensten en producten om uw klantenervaring binnen onze vestiging te verbeteren, statistische studies, aanwerving, dienst na verkoop, behandeling van uw aanvragen en/of klachten. Naast de gevallen waarin uw toestemming is verkregen (met name om u gepersonaliseerde aanbiedingen mee te delen), is de verwerking van uw gegevens voor de verschillende hierboven vermelde doeleinden noodzakelijk:

- Om de uitvoering van het dienstencontract te waarborgen;

- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

- Voor de legitieme belangen die onze vestiging nastreeft (met name het ontwikkelen van nieuwe diensten en aanbiedingen, het verbeteren van de klantenservice, etc.).

In het bijzonder worden uw gegevens gebruikt:

- Om u te laten profiteren van alle diensten of diensten die beschikbaar zijn op de website, de mobiele site, de winkel en de mobiele toepassingen van onze onderneming: het aanmaken van een gebruikersaccount, de e-nieuwsbrief, het beheer van de reserveringen, hulp en klachten, het beheer van de getrouwheidsprogramma's, enz.....;

- Om u in staat te stellen onze websites te bekijken;

- Om onze informatie, meldingen, aanbiedingen en andere vormen van diensten zo goed mogelijk af te stemmen op uw interesses;

- Het vergemakkelijken van de vervulling van de administratieve formaliteiten met betrekking tot de reservering en aankoop.

5 - Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

LION D'OR verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te bewaren voor een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De opslagtermijnen worden vastgesteld op basis van de door de LION D'OR toegepaste verwerkingsdoeleinden en houden met name rekening met de toepasselijke wettelijke bepalingen die voor bepaalde categorieën gegevens een precieze opslagtermijn voorschrijven, met de eventuele verjaringstermijnen die van toepassing zijn, alsmede met de aanbevelingen van de CNIL betreffende bepaalde categorieën van gegevensverwerking.

6 - Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

A - Ontvangers van uw gegevens

De gegevens die op onze website, mobiele site, online shop en mobiele toepassingen worden verzameld, kunnen worden doorgegeven aan onze interne medewerkers of aan de ondersteunende dienstverleners (onderaannemers, dienstverleners, banken), als onderdeel van de uitvoering van alle of een deel van de hierboven vermelde diensten. Wij herinneren u eraan dat LION D'OR in dit verband haar dienstverleners vraagt om strikte vertrouwelijkheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te treffen.

B - Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. LION D'OR zal er in dat geval alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze internationale doorgifte van gegevens van een adequaat niveau is en voldoende veiligheidsgaranties biedt.

 

7 - Hoe oefent u uw rechten uit?

In overeenstemming met de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u te allen tijde gebruik maken van uw recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens en van uw recht op beperking van en verzet tegen de verwerking en de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens.

Bovendien hebt u het wettelijke recht om richtlijnen vast te stellen voor het lot van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden.

Bovendien kan elke minderjarige bij het verzamelen van zijn of haar persoonlijke gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Deze rechten kunnen per post worden uitgeoefend op het volgende adres:
GOUDEN LEEUW - CEDER HERBERG VAN CEDERHOUT
10-12 BOULEVARD MARECHAL FOCHAL FOCHAL 10-12
21200 Beaune
Frankrijk
gm@cedrebeaune.com 

In dit verband verzoeken wij u vriendelijk uw aanvraag vergezeld te doen gaan van de elementen die nodig zijn voor uw identificatie (naam, voornaam, e-mail) en alle andere informatie die nodig is om uw identiteit te bevestigen. U hebt ook het recht om in beroep te gaan bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés in geval van een inbreuk op de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de RGPD.

8 - IT-beveiliging/transactiebeveiliging

Het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt is een prioriteit voor LION D'OR. Wij treffen daarom alle passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de aard, omvang en context van de persoonsgegevens die u ons meedeelt en de risico's die de verwerking ervan met zich meebrengt, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze gegevens per ongeluk of op onrechtmatige wijze worden vernietigd, verloren gaan, gewijzigd, openbaar worden gemaakt, worden binnengedrongen of ongeoorloofd toegankelijk worden gemaakt voor derden.

Wij bieden u een veilig online betalingssysteem aan dat gebruik maakt van de nieuwste technologieën.

LION D'OR streeft ernaar om identiteitsdiefstalpraktijken op het internet te bestrijden. Daarom gebruiken we bijvoorbeeld een apparaat om frauduleuze betalingen met een creditcard op te sporen. Dit apparaat is bedoeld om u te beschermen in geval van verlies of diefstal van uw creditcard.

De veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens zijn gebaseerd op ieders beste praktijken. Daarom nodigen wij u uit om uw wachtwoorden niet met derden te delen, systematisch uit te loggen van uw profiel en sociale account (vooral in het geval van gekoppelde accounts) en uw browservenster aan het einde van uw werksessie te sluiten, vooral als u toegang heeft tot het internet vanaf een computer die u deelt met andere mensen. Dit zal voorkomen dat andere gebruikers toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

9 - Contacteer ons

Mocht u nog vragen hebben over dit beleid of de manier waarop LION D'OR met uw persoonlijke gegevens omgaat, dan kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: gm@cedrebeaune.com

10 - Wijzigingen in de verklaring

LION D'OR behoudt zich het recht voor om het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens aan te passen. Wanneer wij materiële wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring, publiceren wij een link naar de Verklaring op de homepage van onze website.

Quick Response Code